Back to top

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE „Tranșe cu IMPACT”

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în București, Sectorul 1, Drumul Pădurea Mogoșoaia, Nr. 31-41, cod poștal 014043, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7228/2018, având cod fiscal RO1553483 și cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentată prin Dl. Constantin Sebeșanu, în calitate de Director General și Dl. Sorin Apostol, în calitate de Administrator, numită în prezentul regulament “Organizator/IMPACT”.

A decis să organizeze o campanie de marketing și vânzari începând cu data de 9 februarie 2024, până la data de 5 mai 2024, prin care organizatorul prezintă potenșialilor cumpărători posibilitatea să achiziționeze apartamente cu plata în tranșe (cu plata până cel târziu la 15 decembrie 2025) în ansamblul Boreal Plus din Constanța, un proiect imobiliar constând în 5 imobile de locuințe colective (341 apartamente), cu regim de înălțime: P+11E+etaj tehnic, P+8E+etaj tehnic, locuri de parcare și clădirea Parcaj, cu regim de înălțime S+P+4E, dezvoltat pe terenul situat în municipiul Constanța Str. Amsterdam nr. 5, județul Constanța, în baza Autorizației de construire nr. 1201/02.09.2020, și a Procesului verbal de recepție nr. 519/08.09.2022, ambele eliberate de Primăria Municipiului Constanța.

În această campanie intră 15 apartamente finalizate din ansamblul Boreal Plus din Str. Amsterdam Nr. 5 Constanța, conform Anexei 1 atașate la prezentul regulament.

Campania se desfășoară după următorul regulament:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizată de către:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în București, Sectorul 1, Drumul Pădurea Mogoșoaia, Nr. 31-41, cod poștal 014043, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7228/2018, având cod fiscal RO1553483 și cont RO82BTRL05001202G09193XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Otopeni, reprezentată prin Dl. Constantin Sebeșanu, în calitate de Director General și Dl. Sorin Apostol, în calitate de Administrator, numită în prezentul regulament “Organizator/IMPACT”,

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, afișat pe site-ul https://boreal-plus.ro/category/regulament-ro/

SECTIUNEA 2. PARTICIPANȚII

La această campanie poate participa orice persoana fizică cu vârsta peste 18 ani sau orice persoană juridică ce îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Încheie un contract de vânzare-cumpărare (CVC) sub rezerva dreptului de proprietate, anexă la Prezentul Regulament pentru una sau mai multe dintre cele 15 unități locative menționate ca făcând parte din campanie și pentru locul de parcare aferent fiecaruia până la data de 5 mai 2024;
  • Achită minimum 30% din valoarea pachetului (apartament + parcare) la semnarea contractului de vânzare-cumpărare (CVC) sub rezerva dreptului de proprietate.
  • Achită diferența de 70% în tranșe, stabilite prin contract, cel târziu până la 15 decembrie 2025
  • Pentru clientii care achită 100% din valoarea pachetului (apartament + parcare) la data semnării contractului se acordă un discount de 10% din prețul de listă pentru apartament și parcare.

Un participant se identifică prin nume, prenume și contractul încheiat în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice prin denumirea firmei, CUI, reprezentant legal și contractele încheiate.

Fiecare participant poate alege orice tip de unitate locativă dintre cele 15 menționate ca făcând parte din campanie, în funcție de disponibilitățile de la data semnării CVC.

Lista cu imobilele participante în campanie este disponibilă și în cadrul biroului de vânzări Boreal Plus, Strada Amsterdam, Nr. 5, Bloc M1, Constanta, Jud. Constanța. Lista imobilelor se va actualiza pe măsura contractării acestora.

SECTIUNEA 3. DURATA ȘI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 09 februarie 20245 mai 2024, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania va fi comunicată public pe site-ul oficial al proiectului Boreal Plus www.boreal-plus.ro și prin campanii de marketing online, radio, tv, presa, etc.

Campania este organizată și se desfășoară la biroul de vânzări al proiectului Boreal Plus Constanța, din Strada Amsterdam, Nr. 5, Bloc M1, Constanta, Jud. Constanța

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI

Impact Developer & Contractor le oferă Cumpărătorilor ce semnează un contract de vânzare-cumpărare (CVC) sub rezerva dreptului de proprietate, conform drafturilor de contracte pe care Cumpărătorii le-au luat la cunoștință, pentru unul sau mai multe imobile din Boreal Plus (Constanța) dintre cele menționate în Anexa 1 (apartament plus parcare), posibilitatea de a participa la campania „Tranșe cu IMPACT” Organizatorul își rezervă dreptul de a opri oricând această campanie, înainte de data expirării acesteia, stipulată în secțiunea 3, fără a fi afectate contractele deja semnate și obligațiile părților care decurg din acestea. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de valabilitate a campaniei, prin act adițional.

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În vederea participării la campanie, Impact Developer & Contractor va prelucra numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, Impact Developer & Contractor va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

– dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea daca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să cuprindă informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.

– dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observa că datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

– dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegala sau se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

– dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;

– dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participantul poate să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi vă garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;

– dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

Dacă doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul operatorului IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, o puteți face la adresa de e-mail dpo@imapctsa.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților. Participanții sunt de acord că datele personale să fie utilizate de către Organizatori pentru acțiuni promoționale viitoare, fară alte obligații sau plăți.

SECTIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la aceasta campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fară o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezerva dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campania.

Organizatorii își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorii nu-și asumă niciun neajuns creat de întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet, de furnizarea greșită a adresei de e-mail, de neacceptarea condițiilor de comunicare comercială sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens. Eventualele neînțelegeri apărute intre Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Regulamentul campaniei este afișat și disponibil pe site-ul www.boreal-plus.ro pe toată perioada de desfașurare a campaniei.

 

ANEXA 1 LA REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE

Tranșe cu IMPACT”

Listă de apartamente disponibile în cardul campaniei „Tranșe cu IMPACT”:

Etaje Cod apartament Tip Apartament Nr. camere Suprafață utilă totală (inclusiv balcon) Suprafață construită totală (inclusiv balcon) Preț Apartament

(fără TVA)

Preț Parcare

(fără TVA)

Etaj 1 BP01_AP15 Studio 1 50.03 62.09  €          82,800  €  9,900
Etaj 1 BP01_AP16 2 Camere 2 59.65 77.59  €          99,000  €  9,900
Etaj 2 BP01_AP21 Studio 1 50.16 61.98  €          82,934  €  9,900
Etaj 2 BP01_AP24 Studio 1 50.16 61.98  €          82,780  €  9,900
Etaj 2 BP01_AP25 Studio 1 50.2 61.98  €          82,800  €  9,900
Etaj 3 BP01_AP35 Studio 1 50.2 61.98  €          82,800  €  9,900
Etaj 3 BP01_AP36 2 Camere 2 59.71 76.93  €          99,000  €  9,900
Etaj 2 BP02_AP21 Studio 1 50.16 61.98  €          82,095  €  9,900
Etaj 3 BP02_AP31 Studio 1 50.16 61.98  €          82,095  €  9,900
Etaj 1 BP03_AP11 2 Camere 2 60.46 73.03  €          95,500  €  9,900
Etaj 3 BP03_AP36 2 Camere 2 63.37 78.64  €        101,366  €  9,900
Etaj 2 BP03_AP21 2 Camere 2 60.46 73.03  €          95,000  €  9,900
Etaj 2 BP03_AP26 2 Camere 2 63.37 78.64  €        101,366  €  9,900
Etaj 4 BP03_AP41 2 Camere 2 60.46 73.03  €          95,500  €  9,900
Etaj 4 BP03_AP46 2 Camere 2 63.37 78.64  €        101,366  €  9,900